Kapcsolat

Keress minket

Kapcsolat

Címünk

1013 Budapest, Döbrentei utca 15.
(Bejárat az Attila út felől)

Telefonszámunk

+36-20-581-3399

Email címünk

asztalka@asztalka.com

Adatvédelmi tájékoztató

Asztalka Cukrászda

Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató célja:
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Bevezetés:
Az Asztalka Kft (Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 15. Adószám: 24365190-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-09-173646 Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága E-mail cím: asztalka@asztalkacukraszda.hu Telefonos elérhetőség: +36-20-581-3399, Adatvédelmi azonosítók: NAIH-84567/2015, NAIH-84568/2015) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény meghatározza, hogy az érintettet (jelenesetben a web oldal használóval) az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, és időtartamáról az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az érintettek személyes tájékoztatásra nincs lehetőség illetve aránytalan költ-séggel járna, a tájékoztatás az alábbi információk közzétételével is lehetséges:
• az adatgyűjtés ténye,
• az érintettek köre,
• az adatgyűjtés célja,
• az adatkezelés időtartama,
• az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
• az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségei-nek ismertetése, valamint
• ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adat-kezelés nyilvántartási száma.

A jelen adatkezelési tájékoztató az Asztalka Kft által üzemeltetett weboldal adatkeze-lését szabályozza és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató az üzemeltetett weboldalról elérhető.

Értelmező fogalmak:
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosí-tott vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gaz-dasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a fel-használt eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az ál-tala megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bár-mely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvéte-le, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekér-dezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy össze-kapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készí-tése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai felada-tok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott mód-szertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvá-nosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmi-sülés és sérülés.

A weboldal működtetéséhez kapcsolódó-adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
1.1. Felhasználói név: Azonosítás, regisztráció lehetővé tétele;
1.2. Jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja;
1.3. Vezeték és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabály-szerű számla kiállításához szükséges;
1.4. E-mail cím: Kapcsolattartás;
1.5. Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsola-tos kérdések hatékonyabb egyeztetése;
1.6. Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerző-dés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének fi-gyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése;
1.7. A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása;
1.8. A vásárlás/regisztráció idején IP cím: Technikai művelet végrehajtása.

A felhasználónév illetve az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: Valamennyi regisztrált illetve vásárló érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje: Az adatok kezelése a regisztráció megtartásáig történik, a regisztráció törlésével azonnal. Kivéve számviteli bizonylatok esetében mivel azokat 8 évig meg kell őrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő és a weboldal karbantartásáért feleős sze-mély a kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az alábbi adatok módosítása lehetséges a weboldalon:
• Számlázási adatok
• Telefonszám
• E-mail cím
A személyes adatok (Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, tele-fonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név) törlését, vagy módosítását az érintett e-mail útján is kérheti.

6. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatai:
6.1. Tárhely szolgáltató:
• Név: Intrex-Hosting Kft.
• Cím: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u 49/4
• Adatkezelési tájékoztató: –

6.2. Online fizetés szolgáltató:
• Név: B-Payment
• Cím: 1132 Budapest, Váci út 4
• Adatkezelési tájékoztató: b-payment.com/images/pdf/B-Payment-adatvedelmi-szabalyzat.pdf

6.3. Számlázó szolgáltató:
• Név: KBOSS.hu Kft
• Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
• Adatkezelési tájékoztató: www.szamlazz.hu/adatvedelem/

7. Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása (A szolgáltató a szolgál-tatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgálta-tás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgálta-tás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.)

Sütik (cookie-k) kezelése

1. A weboldalra jellemző sütik az úgynevezett működéshez szükséges jelszóval védett menethez használt sütik, vásárláshoz szükséges sütik és biztonsági sütik melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettek-től.

2. A weboldal a sütikkel egyedi azonosítószámokat, dátumokat, időpontokat kezel.

3. Az érintettek köre: a weboldal valamennyi látogatója.

4. Adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a vásárláshoz szükséges adatok nyilvántartása, és látogatók nyomonkövetése.

5. Adatkezelés időtartama: A sütik fajtájától függően a weblap látogatásának befe-jezésétől 2 évig terjed.

6. A weboldalon használatban lévő sütik személyes adatokat nem kezelnek.

7. Az érintetteknek lehetőségük van a sütiket törölni a saját böngészőjében, általá-ban a beállítások menüpontban.

8. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, mivel a sütik használatának kizáróla-gos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs tár-sadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Analytics használata

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegí-tik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott in-formációk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolód-nak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemelte-tőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket ké-szítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos to-vábbi szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasz-náló a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban fel-hívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja to-vábbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Face-book/Pinterest/Instagram/Tripadvisor közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Face-book/Pinterest/Instagram/Tripadvisor közösségi oldalakon, és „lájkolta” a webol-dalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemei-nek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megisme-résére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adattovábbítás

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

2. Az érintettek köre: Az online vásárlást kérő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaiga-zolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (vissza-élések ellenőrzése).

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés le-bonyolításáig tart.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A szemé-lyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
5.1. Tárhely szolgáltató:
• Név: Intrex-Hosting Kft.
• Cím: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u 49/4
• Adatkezelési tájékoztató: –

5.2. Online fizetés szolgáltató:
• Név: B-Payment
• Cím: 1132 Budapest, Váci út 4
• Adatkezelési tájékoztató: b-payment.com/images/pdf/B-Payment-adatvedelmi-szabalyzat.pdf

5.3. Számlázó szolgáltató:
• Név: KBOSS.hu Kft
• Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
• Adatkezelési tájékoztató: www.szamlazz.hu/adatvedelem/

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

7. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) be-kezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az infor-mációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Ügyfélkapcsolatok

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés me-rülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott mó-dokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatke-zelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, ön-ként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfel-jebb 2 év elteltével törli.

3. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

4. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pon-tos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhe-tetlenül szükséges.

Adatbiztonság

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval va-ló védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és ki-alakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
• a jogosulatlan hozzáférés,
• a megváltoztatás,
• a továbbítás,
• a nyilvánosságra hozatal,
• a törlés vagy megsemmisítés,
• a véletlen megsemmisülés és sérülés,
• az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné vá-lás ellen.

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántar-tásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érin-tetthez rendelhetők.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltozta-tása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadá-lyozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
• a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetésé-ről,
• a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
• a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
• a jogosult számára rendelkezésre álljon,
• hitelessége és hitelesítése biztosított,
• változatlansága igazolható,legyen.

7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd töb-bek között
• a számítástechnikai csalás,
• a kémkedés,
• a számítógépvírusok,
• a spam-ek,
• a hack-ek
• és egyéb támadások ellen.

Érintettek jogai

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását sze-mélyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, vala-mint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlé-sét vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, il-letve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által fel-dolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idő-tartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüg-gő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatai-nak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelen-sége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

4. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, to-vábbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés cél-jára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Ható-sághoz fordulás lehetőségéről.

Tájékoztató módosítása

1. Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyolda-lú döntésével bármikor módosítsa.
2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatá-lyos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésé-nek kikérésére nincs szükség.

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vo-natkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleért-ve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zá-rolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről érte-síti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdeké-ben.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordul-hat. A bíróság soron kívül jár el.

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hírlevél

sütik

Céges karácsonyi csomag

Rajztábla 1-100